Avtalevilkår

PC ANNONSERING

 1. Mediebyrået Enklere Valg AS forplikter seg til å starte opp kampanjen innen 14 dager etter mottatt innbetaling fra kunde. Mediebyrået Enklere Valg AS forplikter seg til å levere varer og tjenester i henhold til avtalen og avtalens tid.
 2. Avtaler under 100 000,- faktureres i sin helhet før oppstart av kampanje. Ved avtaler over 100 000.- faktureres det totale administrasjonsgebyr samt PPC søkeordsbudsjett for første kvartal før oppstart av kampanje. Informasjon om PPC budsjett og administrasjonsgebyr finnes på www.enklerevalg.no
 3. Kunden er ansvarlig for å gi de opplysninger han ønsker inntatt i PPC annonseringen. Kunden er ansvarlig for at opplysningene er korrekte og ikke strider mot gjeldene regler.
 4. Dersom betaling ikke finner sted innen forfallsdato, kan Mediebyrået Enklere Valg AS stanse oppsett og eventuelle aktiv PPC annonsering uten at dette påvirker retten til vederlag (administrasjons gebyr). Kunden forplikter seg til å betale administrasjonsgebyr med 14 dager forfall og eventuelle påløpte annonseringskostnader. Etter dette gjelder norsk lov om renter og fordringer.
 5. Kunden plikter å gjøre seg kjent med innholdet i rapporter vedkommende mottar fra Mediebyrået Enklere Valg AS og melde fra snarest dersom det er feil eller mangler i PPC kampanjen.
 6. Dersom det påvises feil eller mangler ved PPC kampanje som Mediebyrået Enklere Valg AS leverer, er Mediebyrået Enklere Valg AS forpliktet til å utbedre mangelen for egen kostnad, begrenset opptil til summen av administrasjonsgebyr. Mediebyrået Enklere Valg AS vil under enhver omstendighet ikke ha ansvar for Kundens eventuelle tap / følgetap pga. PPC kampanjens innhold.
 7. Avtalen har en avtaletid som er tidsbestemt eller til PPC – søkeordsbudsjettet er brukt opp. Etter dette må ny kontrakt signeres for videre drifting av PPC kampanje.
 8. Ved avbestilling av PPC kampanje gjelder følgende tidsfrister og betingelser:
  Inntil 7 dager fra signert kontrakt, påløper et avbestillingsgebyr på 50 % av administrasjons gebyr. Ved avbestilling etter 7 dager eller mer fra signert kontrakt, påløper et avbestillingsgebyr på 100 % av administrasjonsgebyret. Etter kampanjestart tilbakebetales ikke innbetalte PPC budsjett.
 9. Begge parter kan heve avtalen dersom den annen part i vesentlig grad har misligholdt sine forpliktelser etter avtalen. Dersom Mediebyrået Enklere Valg AS hever avtalen i løpet av den initiale 12 månedsavtalen, er kunden forpliktet til å betale resterende avtale sum til Mediebyrået Enklere Valg AS.
 10. Kunden har eiendomsretten til de rapporter som kunden har fått tilsendt fra Mediebyrået Enklere Valg AS. Mediebyrået Enklere Valg AS har eiendomsretten til alle opprettede kampanjer.
 11. Tvister som måtte oppstå i forbindelse med eller som et resultat av avtalen, og som ikke løses i minnelighet, skal avgjøres ved søksmål ved Follo tingrett.
 12. Mediebyrået Enklere Valg AS skal under enhver omstendighet ikke ha ansvar for eventuelle feil, mangler eller mislighold mellom Mediebyrået Enklere Valg AS, agent og kunde.
 13. Ved eventuelt salg av Mediebyrået Enklere Valg AS, skal denne avtale overføres til kjøper av Mediebyrået Enklere Valg AS.

ANNET ANNONSEKJØP (IKKE PPC)

 1. Avtalen faktureres i sin helhet før oppstart av kampanje.
 2. Mediebyrået Enklere Valg AS forplikter seg til å levere varer og tjenester i henhold til avtalen og avtalens tid. Mediebyrået Enklere Valg AS forplikter seg til å starte opp kampanjen innen 14 dager etter mottatt innbetaling fra kunde dersom ikke annet er avtalt.
 3. Kunden er ansvarlig for å gi de opplysninger han ønsker inntatt i annonseringen. Kunden er ansvarlig for at opplysningene er korrekte og ikke strider mot gjeldene regler. Kunden er ansvarlig for å levere materiell til annonsering innen oppgitte frister.
 4. Dersom betaling ikke finner sted innen forfallsdato, kan Mediebyrået Enklere Valg AS stanse planlagt og eventuelle aktiv annonsering uten at dette påvirker retten til vederlag. Kunden forplikter seg til å betale påløpte direkte påførte kostnader med 14 dager forfall. Etter dette gjelder norsk lov om renter og fordringer.
 5. Kunden plikter å gjøre seg kjent med innholdet i rapporter vedkommende mottar fra Mediebyrået Enklere Valg AS og melde fra snarest dersom det er feil eller mangler i kampanjen.
 6. Dersom det påvises feil eller mangler ved kampanje som Mediebyrået Enklere Valg AS leverer, er Mediebyrået Enklere Valg AS forpliktet til å utbedre mangelen for egen kostnad, begrenset opptil tilsvarende summen av 3 måneder av inngått mediebyråavtale. Mediebyrået Enklere Valg AS vil under enhver omstendighet ikke ha ansvar for Kundens eventuelle tap / følgetap pga. kampanjens innhold.
 7. Ved avbestilling av kampanje forplikter Kunden seg til å betale eventuelle kostnader Mediebyrået Enklere Valg AS har blitt påført.
 8. Begge parter kan heve avtalen dersom den annen part i vesentlig grad har misligholdt sine forpliktelser etter avtalen. Dersom Mediebyrået Enklere Valg AS hever avtalen med bakgrunn i mislighold fra Kunden i løpet av den initiale 12 månedsavtalen, er kunden forpliktet til å betale resterende avtalesum til Mediebyrået Enklere Valg AS.
 9. Tvister som måtte oppstå i forbindelse med eller som et resultat av avtalen, og som ikke løses i minnelighet, skal avgjøres ved søksmål ved Follo tingrett.
 10. Mediebyrået Enklere Valg AS skal under enhver omstendighet ikke ha ansvar for eventuelle feil, mangler eller mislighold mellom Mediebyrået Enklere Valg AS, agent og kunde.
 11. Ved eventuelt salg av Mediebyrået Enklere Valg AS, skal denne avtale overføres til kjøper av Mediebyrået Enklere Valg AS.

MEDIEPAKKE

 1. Avtalen faktureres i sin helhet ved signering.
 2. Mediebyråets tjenester omfatter alle Kundens produkter og tjenester, og alle markeder som Kunden opererer i, med mindre spesifikke produkter, tjenester eller markeder skriftlig er unntatt.
 3. Det er ikke adgang for Mediebyrået til å fakturere særskilt (i tillegg) for elementer, produkter, tjenester og markeder som i henhold til dette punkt er omfattet av rammen for Mediebyråets tjenester.
 4. Medierådgivning
  – Medierådgiving omfatter i hovedsak:
  – Målgruppedefinering og definerte målgruppers medievaner
  – Bransje/konkurrentstøy i mediebildet
  – Nasjonal og lokal markedsstrategi: Kanalfordeling, budsjettfordeling, tidsplanlegging, estimerte overordnede multimediale resultater for dekning- og frekvens
  – Nasjonal og lokal medieplan.
  – Utarbeidelse av materiell til presentasjoner internt.
  – Oppdatere Kunden på mediebegivenheter, utvikling og prognoser gjennom året.
  – Samkjøring mellom avdelingene, oversikt over hva lokale aktører gjør med fokus på nettaktiviteter som sosiale medier, blogger, osv.
 5. Medieforhandlinger
  – Mediebyrået tar seg av alle forhandlinger med leverandører. Medieforhandling omfatter i hovedsak:
  – Forhandlingsstrategi
  – Årsforhandlinger og kampanjeforhandlinger
  – Oppfølging av årsavtaler
  – Gjennomføring av eventuelle reforhandlinger
  – Samkjøring av bestillinger i alle kanaler slik at alle avdelinger får like gode vilkår.
  – Gjennomgang samt kvalitetssikring av eksisterende avtaler.
 6. Medieplanlegging
  Medieplanleggingen omfatter alle aktuelle medier i avtaleperioden, så fremt ikke spesifikke medier er unntatt. Enkeltmedievalg innen kanalen:
  – Dokumenterte medieresultater ved hjelp av kanalenes offisielle valutamålinger.
  – Detaljert mediebudsjett.
 7. Medieformidling
  Medieformidlingen omfatter i hovedsak:
  Materiellspesifikasjoner til samarbeidende reklamebyråer/ produksjonsselskaper
  Bestilling og rekvirering i mediene, ordreunderlag
  Kontroll av mediefakturaer
  Reklamasjoner ovenfor mediene
  Fakturering til Kunden
  Mediekontroll (definerte medier)
  Bilagsblader
 8. Øvrige tjenester
  Tjenester definert under dette punktet er ikke inkludert i avtalen.
  – Kommunikasjonsrådgivning
  – Tjenester knyttet til “egne” medier
  – Tjenester knyttet til “fortjente” medier.
 9. Betaling for øvrige tjenester
  For de øvrige tjenestene som er definert i punkt 8 skal Kunden betale vederlag til Mediebyrået med kr 1200,- per time (hvis ikke annet er avtalt skriftelig).
 10. Dekning av Mediebyråets kostnader til innkjøp/utlegg (utover medieinnkjøp)
  Kunden skal dekke Mediebyråets dokumenterte kostnader til innkjøp/utlegg knyttet til Mediebyråets tjenester for Kunden. Slike innkjøp/utlegg kan blant annet være:
  – Transportkostnader (f.eks. budbil, taxi)
  – Produksjonskostnader (f.eks. nettannonser, utendørs)
  – Hosting av annonser ved nett-kampanjer
  – Benchmarkanalyser digitalkampanjer
  – Spredning av kampanjer i sosiale medier
  – Medieomtale (f.eks. Retriever, Opoint mv.)
  – Kreative løsninger (f.eks. magasiner/aviser/TV/radio/nett)
  Mediebyrået skal ikke påta seg større innkjøp/utlegg uten Kundens godkjennelse.
  Fakturering for eventuelle innkjøp/utlegg skjer etter nærmere avtale.
 11. Endring av vederlag
  Vederlag som er avtalt kan endres av Mediebyrået med tre måneders skriftlig varsel.
 12. Betalingsbetingelser
  Fakturaer forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato.
 13. Tvister som måtte oppstå i forbindelse med eller som et resultat av avtalen, og som ikke løses i minnelighet, skal avgjøres ved søksmål ved Follo tingrett.
 14. Mediebyrået Enklere Valg AS skal under enhver omstendighet ikke ha ansvar for eventuelle feil, mangler eller mislighold mellom Mediebyrået Enklere Valg AS, agent og kunde.
 15. Ved eventuelt salg av Mediebyrået Enklere Valg AS, skal denne avtale overføres til kjøper av Mediebyrået Enklere Valg AS.

NETTSIDER/ KAMPANJESIDER/ ANNONSEMATERIELL

 1. Mediebyrået vil starte arbeidet med utviklingen når kontrakt er signert og første faktura registrert innbetalt.
 2. Prosjektet skal utføres innen angitte tidsfrister. Dette avhenger av at kunden leverer tilbakemeldinger og annet nødvendig materiell; slik som logo, bilder, tekst og filer innen rimelig tid etter forespørsel fra Mediebyrået. Hvis kunden ikke etterfølger dette vil det resultere i senere levering enn angitt i tidslinjen.
 3. Alt innhold skal benyttes må være levert av Kunden før oppstart. Mediebyrået kan tilby diverse profesjonelle bilder og designelementer fra diverse aktører til bruk i design for en ekstra kostnad av kr 250,- eks Mva per bilde/element. mediebyrået garanterer at bildene og elementene som blir benyttet er i samsvar med leverandørens retningslinjer for opphavsrett.
 4. Mediebyrået er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til noe av informasjonen Kunden har oversendt.
 5. Kunden garanterer at den har nødvendige rettingheter til innhold som er oversendt fra Kunden til bruk i forbindelse med utviklingen og fritar Mediebyrået for eventuelle rettighetskrav fra tredje part.
 6. Mediebyrået er ikke ansvarlig for skade, finansielt tap eller tap generelt som er påført noen av partene som et resultat av at Kunden eller andre knyttet til Kunden benytter seg av systemet.
 7. I tilfelle hvor det blir gjensidig avtalt å kansellere prosjektet skal Kunden betale Mediebyrået for alt arbeid som er utført og som blir arbeidet på under kanselleringen.
 8. Beløp innbetalt av Kunden til Mediebyrået vil ikke under noen omstendigheter bli tilbakebetalt. Hvis prosjektet ikke har startet skal innbetalt beløp fungere som kredit for Kunden til fremtidige prosjekt som iverksettes innen 180 dager.
 9. Faktura har standard 14 dagers forfall, men oppgjør for arbeidet i kontrakten har nærmere spesifisert forfall. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter og håndteringsgebyr i henhold til gjeldende satser.
 10. Kostnaden nevnt i kontrakten er basert på kravspesifikasjoner oversendt av Kunden. Alle endringer i etterkant av kontraktsinngåelse eller forsinkelse i kommunikasjon fra Kundens side vil har en direkte effekt på den totalt kostnaden for prosjektet.
 11. Kunden plikter å gi Mediebyrået nødvendige tilbakemeldinger og innspill innen rimelig tid. Kunden forstår at unnlatelse av å gjøre dette kan hindre Mediebyrået å utføre arbeidet i henhold til vilkårene i avtalen, og kan også resultere i ekstra kostnader til Mediebyrået som igjen vil bli fakturert Kunden. I tilfeller der det er bedt om tilbakemelding eller innspill, men ingen kommunikasjon eller respons er mottatt innen 7(syv) dager, kan Mediebyrået stoppe arbeidet til nødvendig respons er mottatt. Fakturering av restbeløp vil fakturert uavhengig om systemet er klart innenfor den angitte tidslinjen hvis Kunden selv er skyld til forsinkelsene.
 12. Mediebyrået er ansvarlig for profesjonelt design, utvikling, koding og testing av prosjektet, og også for funksjonelt arbeid og gjennomføring av prosjektet. Mediebyrået er avsvarlig for å rette opp eventuelle feil og avvik i henhold til kontrakt og kravspesifikasjoner.
 13. Mediebyrået er behjelpelig med support og videreutvikling etter overlevert prosjekt. Pris for support er Telefon: 850/t og Epost: 750/t. For videreutvikling gjelder egne rater (alle priser er oppgitt eks. mva.). Prisene er gjenstand for endringer.
 14. Ansvarsfraskrivelse: Mediebyrået er ikke ansvarlig for å rette eventuelle feil på systemet som oppstår som følge av at nettlesere kommer i nye versjoner. Systemet er tilpasset de spesifikasjoner som står beskrevet i kontrakten, på det tidspunktet kontrakten ble signert og prosjektet iverksatt.
 15. Tvister som måtte oppstå i forbindelse med eller som et resultat av avtalen, og som ikke løses i minnelighet, skal avgjøres ved søksmål ved Follo tingrett.
 16. Mediebyrået Enklere Valg AS skal under enhver omstendighet ikke ha ansvar for eventuelle feil, mangler eller mislighold mellom Mediebyrået Enklere Valg AS, agent og kunde.
 17. Ved eventuelt salg av Mediebyrået Enklere Valg AS, skal denne avtale overføres til kjøper av Mediebyrået Enklere Valg AS.

TEKSTER OG OVERSETTELSER

 1. Mediebyrået vil starte arbeidet med tekst og oversettelse når kontrakt er signert og første faktura registrert innbetalt. Mediebyrået Enklere Valg AS forplikter seg til å levere varer og tjenester i henhold til avtalen og avtalens tid.
 2. Endringer i teksten i orginaldokumentet vil kunne forekomme dersom språktekniske vurderinger dikterer dette. Mediebyrået vil bruke sitt beste skjønn i valg av terminologi i et gitt avsnitt og vil søke best mulig tekst i samsvar med oppsett, kontekst og forståelse.
 3. Underleverandører. Mediebyrået kan benytte underleverandører på hele eller deler av teksten men vil være ansvarlig for at Mediebyråets høye krav til kvalitet opprettholdes.
 4. Kunden kan ikke videreselge tekst og oversettelser utført av Mediebyrået uten Mediebyråets godkjennelse.
 5. Kunden er ansvarlig for at tekst som blir levert av Kunden til Mediebyrået ikke er i strid med gjeldende regler for opphavsrett. Kunden er økonomisk ansvarlig for eventuelle brudd på disse bestemmelsene.
 6. Intellektuell eiendomsrett til ferdige tekster tilfaller, ved fullt ut oppgjort faktura, Kunden.
 7. Kunden plikter å gi Mediebyrået nødvendige tilbakemeldinger og innspill innen rimelig tid. Kunden forstår at unnlatelse av å gjøre dette kan hindre Mediebyrået å utføre arbeidet i henhold til vilkårene i avtalen, og kan også resultere i ekstra kostnader til Mediebyrået som igjen vil bli fakturert Kunden.
 8. Mediebyrået er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til noe av informasjonen Kunden har oversendt.
 9. Dersom det påvises feil eller mangler ved tekst som Mediebyrået Enklere Valg AS leverer, er Mediebyrået Enklere Valg AS forpliktet til å utbedre mangelen for egen kostnad, begrenset opptil tilsvarende summen av oppdraget. Mediebyrået Enklere Valg AS vil under enhver omstendighet ikke ha ansvar for Kundens eventuelle tap / følgetap pga. tekstens innhold.
 10. Ved avbestilling av kontrakten forplikter Kunden seg til å betale eventuelle kostnader Mediebyrået Enklere Valg AS har blitt påført.
 11. Begge parter kan heve avtalen dersom den annen part i vesentlig grad har misligholdt sine forpliktelser etter avtalen. Dersom Mediebyrået Enklere Valg AS hever avtalen med bakgrunn i mislighold fra Kunden, er kunden forpliktet til å betale resterende avtalesum til Mediebyrået Enklere Valg AS.
 12. Tvister som måtte oppstå i forbindelse med eller som et resultat av avtalen, og som ikke løses i minnelighet, skal avgjøres ved søksmål ved Follo tingrett.
 13. Mediebyrået Enklere Valg AS skal under enhver omstendighet ikke ha ansvar for eventuelle feil, mangler eller mislighold mellom Mediebyrået Enklere Valg AS, agent og kunde.
 14. Ved eventuelt salg av Mediebyrået Enklere Valg AS, skal denne avtale overføres til kjøper av Mediebyrået Enklere Valg AS.

Jeg ønsker å bli kontaktet

Enklere Valg Foundation

Selv en dråpe gjør havet større. I Enklere Valg er vi heldige som får lov til å gi litt av våre ressurser for å gjøre morgendagen bedre for noen andre.